Shaykh Saleem Bhimji – Ramadhan 2016

Ramadhan 2016

Commentary of Surah Luqman

Lecture 1

Lecture 2

 

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture 6

Lecture 7

Lecture 8

Lecture 9

Lecture 10

Lecture 11

Lecture 12

Lecture 13

Lecture 14

Lecture 14

Lecture 15

Lecture 16

Lecture 17

Lecture 18

Lecture 19

Lecture 20

Lecture 21

Lecture 22

Lecture 23

 

Leave a Reply